024-33474815
info@mftzanjan.com

گروه مفاهیم پایه

ارائه آموزش‌های کاربردی برای دریافت گواهینامه بین المللی کاربری کامپیوتر از سطح مقدماتی تا پیشرفته برای همه دوره های تخصصی Microsoft Office از خدمات آموزشی این گروه هستند.

نام دوره
شهریه
مدت دوره
پیش نیاز
بیشتر