024-33474815
info@mftzanjan.com

گروه مهارت زندگی

هدف ما آموزش و یادگیری مهارت های ویژه فردی در کنار گردشگری است و اینکه بچه ها از دنیای مجازی و بازی های کامپیوتری دور شوند و در دنیای واقعی کنار زیبایی های آن و کنار دوستان و خانواده باشند و نظم و انضباط اجتماعی را در محیط های عمومی در کنار دوستان خود بیاموزند.
نام دوره
شهریه
مدت دوره
پیش نیاز
بیشتر