024-33474815
info@mftzanjan.com

گروه توسعه توانمندی شخصی

در همه کشورهای توسعه یافته، این دوره در مراحل مختلف رشد به افراد آموزش داده می شود. چرا که با گذارندن دوره های متفاوت مهارت های زندگی، انسان در هر رده سنی و طبقاتی می تواند با کمترین آسیب و صرف کمترین انرژِی و زمان به بهترین نتایج برای رسیدن به موفقیت نایل گردد. اما برای افراد ذیل، یادگیری این مهارت ها از لحاظ فوریت زمانی، ضروری تر به نظر می رسد:

1. افرادی که در انتخاب رشته تحصیلی یا شغلی خود دچار سردرگمی هستند.

2. افرادی که در زندگی هیچ هدف مشخصی را دنبال نمی کنند (عامل راه انداز افسردگی).

3. افرادی که احساس رضایت نسبت به رشته تحصیلی و شغلی خود ندارند.

4. افرادی که با وجود داشتن هدفی مشخص، همیشه در مسیر رسیدن به آن دچار مسئله هستند.

5. افرادی که در زمینه های ارتباطی در زندگی شخصی و کسب و کار، خود را توانا نمی بینند.

6. افرادی که با وجود تخصص در رشته خود، توانایی استخدام شدن، راه اندازی کسب و کار شخصی و یا ارتقاء شغلی را ندارند.

نام دوره
شهریه
مدت دوره
پیش نیاز
بیشتر