09044157458
info@mftzanjan.com

ثبت نام کارمندان دولت

لطفا آزمون مورد نظر را انتخاب کنید.
سپس روی دکمه ثبت در پایینه صفحه کلیک کنید
* ردیف هایی که قرمز رنگ هستند ظرفیتشان تکمیل شده است.
هیچ گروهی برای این دپارتمان نیست