024-33474815
info@mftzanjan.com

چارت آموزشی

(1) EPI نمایش کلاس های درحال شروع
تاریخ شروع
شهریه
مدت دوره
99/06/20
332,000 ریال
36 ساعت
+Network نمایش کلاس های درحال شروع
تاریخ شروع
شهریه
مدت دوره
99/07/05
4,050,000 ریال
30 ساعت
99/09/26
4,050,000 ریال
30 ساعت
3dmax & vray نمایش کلاس های درحال شروع
تاریخ شروع
شهریه
مدت دوره
98/10/04
2,179,000 ریال
100 ساعت
99/07/11
2,179,000 ریال
100 ساعت
00/03/10
2,179,000 ریال
100 ساعت
3dmax & vray نمایش کلاس های درحال شروع
تاریخ شروع
شهریه
مدت دوره
99/11/26
2,000,000 ریال
100 ساعت
C# Programming نمایش کلاس های درحال شروع
تاریخ شروع
شهریه
مدت دوره
98/08/26
1,287,000 ریال
60 ساعت
00/03/10
1,287,000 ریال
60 ساعت
CCNA(routing & switching) نمایش کلاس های درحال شروع
تاریخ شروع
شهریه
مدت دوره
99/09/30
1,440,000 ریال
66 ساعت
CCNP(pack) نمایش کلاس های درحال شروع
تاریخ شروع
شهریه
مدت دوره
98/09/23
1,900,000 ریال
100 ساعت
99/05/27
1,900,000 ریال
100 ساعت
EE1 نمایش کلاس های درحال شروع
تاریخ شروع
شهریه
مدت دوره
99/07/15
332,000 ریال
36 ساعت
EE2 نمایش کلاس های درحال شروع
تاریخ شروع
شهریه
مدت دوره
99/11/26
332,000 ریال
36 ساعت
EI1 نمایش کلاس های درحال شروع
تاریخ شروع
شهریه
مدت دوره
99/06/22
332,000 ریال
36 ساعت
EPI2 نمایش کلاس های درحال شروع
تاریخ شروع
شهریه
مدت دوره
99/11/25
332,000 ریال
36 ساعت
EUI1 نمایش کلاس های درحال شروع
تاریخ شروع
شهریه
مدت دوره
99/03/15
300,000 ریال
36 ساعت
EUI2 نمایش کلاس های درحال شروع
تاریخ شروع
شهریه
مدت دوره
99/08/05
356,000 ریال
36 ساعت
EUI3 نمایش کلاس های درحال شروع
تاریخ شروع
شهریه
مدت دوره
99/12/09
480,000 ریال
36 ساعت
ICDL LEVEL I نمایش کلاس های درحال شروع
تاریخ شروع
شهریه
مدت دوره
99/07/02
540,000 ریال
68 ساعت
99/09/30
540,000 ریال
68 ساعت
99/10/02
540,000 ریال
68 ساعت
99/12/19
540,000 ریال
68 ساعت
00/03/22
540,000 ریال
68 ساعت
ICDL LEVEL II نمایش کلاس های درحال شروع
تاریخ شروع
شهریه
مدت دوره
98/11/08
430,000 ریال
63 ساعت
99/04/04
430,000 ریال
63 ساعت
99/09/21
430,000 ریال
63 ساعت
99/12/19
430,000 ریال
63 ساعت
Premiere نمایش کلاس های درحال شروع
تاریخ شروع
شهریه
مدت دوره
99/12/02
1,360,000 ریال
48 ساعت
python نمایش کلاس های درحال شروع
تاریخ شروع
شهریه
مدت دوره
99/07/14
1,755,000 ریال
60 ساعت
99/10/15
1,755,000 ریال
60 ساعت
00/03/23
1,755,000 ریال
60 ساعت
Revit نمایش کلاس های درحال شروع
تاریخ شروع
شهریه
مدت دوره
99/12/11
1,600,000 ریال
60 ساعت
Revite Architecture 2017 نمایش کلاس های درحال شروع
تاریخ شروع
شهریه
مدت دوره
99/07/13
1,422,000 ریال
60 ساعت
SQL server2012 نمایش کلاس های درحال شروع
تاریخ شروع
شهریه
مدت دوره
97/07/14
1,498,000 ریال
60 ساعت
97/07/22
1,498,000 ریال
60 ساعت
98/10/01
1,498,000 ریال
60 ساعت
00/03/17
1,498,000 ریال
60 ساعت
TTC نمایش کلاس های درحال شروع
تاریخ شروع
شهریه
مدت دوره
99/05/04
483,000 ریال
20 ساعت
اتوکد نمایش کلاس های درحال شروع
تاریخ شروع
شهریه
مدت دوره
99/11/06
1,270,000 ریال
60 ساعت
اتوکد دوبعدی نمایش کلاس های درحال شروع
تاریخ شروع
شهریه
مدت دوره
99/07/12
1,152,000 ریال
60 ساعت
برنامه نویسی++C نمایش کلاس های درحال شروع
تاریخ شروع
شهریه
مدت دوره
98/04/16
1,000,000 ریال
60 ساعت
99/04/02
1,000,000 ریال
60 ساعت
99/04/16
1,000,000 ریال
60 ساعت
99/09/30
1,000,000 ریال
60 ساعت
حسابداری کاربردی ویژه بازار کار نمایش کلاس های درحال شروع
تاریخ شروع
شهریه
مدت دوره
99/09/22
1,710,000 ریال
134 ساعت
حسابداری کاربردی ویژه بازار کار نمایش کلاس های درحال شروع
تاریخ شروع
شهریه
مدت دوره
99/11/10
3,200,000 ریال
180 ساعت
00/03/18
3,200,000 ریال
180 ساعت
عکاسی دیجیتال نمایش کلاس های درحال شروع
تاریخ شروع
شهریه
مدت دوره
98/07/11
2,000,000 ریال
110 ساعت
99/07/06
2,000,000 ریال
110 ساعت
99/10/29
2,000,000 ریال
110 ساعت
فتوشاپ برای معماری نمایش کلاس های درحال شروع
تاریخ شروع
شهریه
مدت دوره
97/11/09
862,000 ریال
30 ساعت
98/01/26
862,000 ریال
30 ساعت
00/03/23
862,000 ریال
30 ساعت
فتوشاپ نسخه cc2019 مقدماتی تا پیشرفته نمایش کلاس های درحال شروع
تاریخ شروع
شهریه
مدت دوره
99/07/06
10,890,000 ریال
60 ساعت
99/10/02
10,890,000 ریال
60 ساعت